A Pizolit Barlangkutató Sportegyesület
ALAPSZABÁLYA

A Pizolit Barlangkutató Sportegyesület 1997. évi második, rendes közgyûlésérõl készült Jegyzõkönyv
2. számú melléklete

I. Az egyesület
(1)
Az egyesület neve: PIZOLIT Barlangkutató Sportegyesület
(2)
Az egyesület székhelye, levelezési címe: 1182 Budapest, Kétújfalu utca 71.
(3)
Az alapítás idõpontja: 1992. október hó 29.
(4)
Az egyesület mûködési területe: Budapest, Magyarország, valamint a környezõ országok

II. Az egyesület céljai és feladatai
(1)
Célunk túrák és expedíciók szervezése által a sportolás és a természetvédelem népszerûsítése.  Széles körben lehetõséget kívánunk biztosítani a természet megismeréséhez, megszeretéséhez.  Ezen célok megvalósítása érdekében alpintechnikai, turisztikai munkákat is vállalni kívánunk.

III. Az egyesület tagsága
(1)
Egyesületünk tagja lehet minden magyar és nem magyar személy, aki részt vesz az egyesület munkájában, valamint az Alapszabályban foglaltakat elfogadja.
(2)
Az egyesületbe való belépés, valamint a kilépés önkéntes.
(3)
Az egyesület a tagságról nyilvántartást vezet, illetve tagsági igazolványt állít ki.

IV. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei
(1)
Az egyesületi tagok jogai 
*
részt vehet, indítványozhat, szavazhat az egyesület közgyûlésén;
*
tisztségre választható;
*
véleményt nyilváníthat, javasolhat, észrevételt tehet az egyesületet érintõ bármely kérdésben;
*
az egyesület szabályzatai, valamint elnöksége által meghatározott feltételek mellett részt vehet bizottságok, sportcsoportok munkájában, expedíciókon, túrákon, edzéseken, versenyeken és bármely egyéb rendezvényen;
*
részt vehet az egyesület által szervezett, vagy támogatott sportszakmai vagy más jellegû tanfolyamokon, rendezvényeken;
(2)
Az egyesületi tag kötelezettségei 
*
vállalja az Alapszabályban, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, valamint az egyéb szabályzatokban foglaltak betartását, végrehajtását;
*
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat által elõírt arányban részt vesz az egyesület szakmai programjaiban
*
a tagsági díjat rendszeresen befizeti;

V. Az egyesület szervezete
(1)
Az egyesület legfõbb szerve a közgyûlés.
(2)
A közgyûlés az állandó tagok összessége.
(3)
A közgyûlést legalább évente kétszer össze kell hívni.
(4)
Rendkívüli közgyûlést kell összehívni, ha a tagok legalább egyharmada ezt kéri, illetve írásban indítványozza.
(5)
A közgyûlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fõ jelen van.  A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyûlést 15 napon belül újra össze kell hívni.  Ebben az esetben a közgyûlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
(6)
A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 
*
az egyesület feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása;
*
az Alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat jóváhagyása;
*
az egyesület elnökének, elnökhelyettesének visszahívásig történõ kinevezése, visszahívása, illetve az elnökségi tagok valamint egyéb tisztségviselõk évenkénti megválasztása;
*
az éves költségvetés bevételi fõösszegének, a kiadások költséghelyenkénti elõirányzásának megállapítása, valamint az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;
*
az egyesület éves tevékenységérõl történõ beszámoltatás;
*
a tagsági díj összegének mérséklése, illetõleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának mérséklése;
*
a soron következõ feladatok, tervek, célkitûzések elfogadása;
*
tagkizárás, tagfelvétel teljes jogú tagsági viszonyba;

VI. Az egyesület elnöksége
(1)
Az elnökség beosztását a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban leírtak szerint kell végrehajtani.
(2)
Az egyesület elnökségének feladatai és hatásköre 
*
az egyesület tevékenységének irányítása;
*
a közgyûlés üléseinek elõkészítése;
*
az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása;
*
az éves program, a munka- és ülésterv, valamint az eseménynaptár jóváhagyása a közgyûlések közötti idõszakban;
*
az egyesület eredményes mûködéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése, biztosítása;
*
a lemondott, vagy tisztségétõl egyéb okból megvált elnökségi tagok, és más tisztségviselõk helyére az egyesület tagságából új személyek behívása;
*
az egyesület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának megállapítása, karbantartása;
*
próbaidõs tagfelvétel, tagsági viszony soron következõ közgyûlésig történõ felfüggesztése, próbaidõs tagsági viszonyba történõ visszaminõsítés;
(3)
Az egyesület elnökének feladata és hatásköre 
*
vezeti és szervezi az elnökség munkáját;
*
képviseli az egyesületet;
*
intézkedik és dönt a közgyûlés illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
(4)
Az egyesület elnökhelyettesének feladata és hatásköre 
*
részt vesz az elnökség munkájában, az egyesület feladatainak meghatározásában, megvalósításában, az elnökségi határozatok elõkészítésében, meghozatalában, végrehajtásában, valamint annak ellenõrzésében;
*
az elnök által reá ruházott jogköröket gyakorolja;
*
az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelõsséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, és képviseli az egyesületet;
*
az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelõsséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, és képviseli az egyesületet;
*
felelõs a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította;
(5)
Az egyesület elnökségi tagjának (tagjainak) feladata és hatásköre 
*
részt vesz az elnökség munkájában, az egyesület feladatainak meghatározásában, megvalósításában, az elnökségi határozatok elõkészítésében, meghozatalában, végrehajtásában, valamint annak ellenõrzésében;
*
az elnök által reá ruházott jogköröket gyakorolja;
*
felelõs a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította;

VII. Az egyesület számvizsgálója
(1)
A számvizsgálót a közgyûlés választja.
(2)
A számvizsgáló munkája segítségére további tagokat bízhat meg.
(3)
A számvizsgáló tanácskozási joggal köteles részt venni az elnökség ülésein.
(4)
A számvizsgáló tevékenységéért a közgyûlésnek felelõs, annak beszámolni tartozik.
(5)
A számvizsgáló észrevételeirõl, javaslatairól tájékoztatja az egyesület vezetõségét, szükség esetén a közgyûlést.
(6)
Az egyesület számvizsgálójának feladata és hatásköre 
*
az egyesület pénzügyi, gazdasági, és egyéb tevékenységének vizsgálata;
*
a pénzügyi és gazdasági rendelkezések, határozatok betartásának ellenõrzése;
*
a tagsági díj befizetésének ellenõrzése;

VIII. Az egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása
(1)
Az egyesület bevételei bármely jogi vagy természetes személytõl származhatnak.
(2)
Az egyesület bevétele lehet
*
a tagsági díj, a vállalkozásainak nyeresége, a szponzorok és pártoló tagok anyagi hozzájárulása;
*
sportfelszerelések gyártásából, javításából, karbantartásából és egyéb szolgáltatásokból eredõ bevétele;
*
rendezvények bevétele;
*
állami, társadalmi és magántulajdonú szervek anyagi támogatásai;
*
természetes személyek támogatása;
(3)
Az egyesület számlakezelõi: Asbóth Gábor, 2074 Perbál, Dózsa György utca 15.,
AU-V. 455501
Szabó Bors, 2030 Érd, Etelka utca 3.
AJ 671185
(4)
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(5)
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
(6)
A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek rendszeresen fizetni.
(7)
Az egyesület megszûnése esetén vagyonával a közgyûlés rendelkezik.

IX. Az egyesület Szervezeti és Mûködési Szabályzata
(1)
Az egyesület mûködését, az elnökség, a tisztségviselõk, a bizottságok és szakosztályok szervezetét, feladatait és mûködését érintõ, jelen Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvetõ kérdésekben az egyesület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a rendelkezései mérvadóak.
(2)
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat nem állhat ellentétben az egyesület Alapszabályával.

X. Az egyesület megszûnése
(1)
Az egyesület megszûnik, ha
*
a felszámolását a közgyûlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
*
más egyesülettel egyesül;

Jelen Módosított Alapszabály 1998. január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1997. december hó 17.