Az itt közölt szöveg a hatályos törvény szövegének részletei. Célunk csupán a tájékoztatás, az érdeklõdés felkeltése volt, s nem több ennél, ezért a paragrafusokat és bekezdéseket nem számozzuk, a szöveget ... módón jelölt kihagyásokkal közöljük, azonban a barlangokra vonatkozó részeket kihagyások nélkül, teljes terjedelmében, színkiemeléssel szerepeltetjük. Bizonyos – általunk – különösen fontosnak tartott rendelkezéseket vastag betûkkel szedtünk. Igyekeztünk a törvény szövegét pontosan, betûrõl betûre követni, de ennek ellenére elõfordulhatnak hibák, természetesen ezekért felelõséget nem vállalunk...


1996. évi LIII. számú törvény a természet védelmérõl
r é s z l e t e k


"Az Országgyûlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövõ nemzedékek számára való megõrzése, a természeti erõforrásokkal történõ takarékos és ésszerû gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat ... kialakítása, mint az emberiség fennmaradásának alapvetõ feltétele, ... ezért a következõ törvényt alkotja:"

"E törvény célja: a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti biológiai sokféleségének általános védelme, megismertetésének és fenntartható hasznosításának elõsegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; ..."
...

"A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, ..."
...

"biológiai sokféleség: az élõvilág változatossága, amely magában foglalja az élõ szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét;"
...

"fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben történõ használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövõ generációk életlehetõségeit;"
...

"Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek értelmében a tõlük elvárható mértékben kötelesek közremûködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelõzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszûntetésében, a károsodás elõtti állapot helyreállításában."
...

"A vadon élõ szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megõrzését élõhelyük védelmével együtt kell biztosítani."
...

"Tilos a vadon élõ szervezetek gyûjtésének, pusztításának, vadon élõ állatok befogásának, életük kioltásának olyan eszközét és módszerét használni, mely válogatás nélküli vagy tömeges pusztulásukkal, sérülésükkel, kínzásukkal jár."
...

"Tilos a vadon élõ szervezetek genetikai állományainak mesterséges úton történõ megváltoztatása, az így keletkezett egyed terjesztése, életközösségek közti szándékos áthurcolása."
...

"A vadgazdálkodás, vadászat, halgazdálkodás, halászat és horgászat során biztosítani kell a természet védelméhez fûzõdõ érdekek érvényesülését, a fenntartható használatot, ami a vadon élõ vadászható, halászható (horgászható) vad- és halfajok biológiai sokféleségre alapozott fenntartását jelenti."
...

"A természetes és természetközeli állapotú vizes élõhelyen, a természeti értékek, fenntartásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges ökológiai vízkészletet mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet."
...

"Nyílt (fedetlen) karsztos kõzetbõl álló felszínen tilos a karsztos kõzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása."
...

"E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelõ, szikes tó, kunhalom, földvár. E ... védett természeti területek országos jelentõségûnek minõsülnek."
...

"barlang: a földkérget alkotó kõzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetõvé teszi a behatolást;"

"forrás: a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha idõszakosan elapad;"

"víznyelõ: az állandó vagy idõszakos felszíni vízfolyás karsztba történõ elnyelõdésének helye;"
...

"nemzeti park: az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegében meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésû területe, melynek elsõdleges rendeltetése a különleges jelentõségû, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti érték védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan mûködésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elõsegítése."
...

"Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétben megváltoztatni."
...

"Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást, ... – ha a védelem érdekei szükségessé teszik – a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja."
...

"Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: kutatás, gyûjtés, kísérlet végzéséhet; ... horgászathoz; közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegû sporttevékenység folytatásához."
...

"Fokozottan védett természeti területen az ... igazgatóság engedélye kell a területre történõ belépéshez..."
...

"A tulajdonos, vagyonkezelõ, használó köteles tûrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és terület oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, bemutatását, õrzését, állapotának ellenõrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését."

"A tulajdonos, vagyonkezelõ, használó köteles tûrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát idõlegesen használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlétozza."
...

"Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élõhelyeinek veszélyeztetése, károsítása."
...

"Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élõ-, táplálkozó-, költõ-, pihenõ-, vagy búvõóhelyének lerombolása, károsítása."

"Az igazgatóság engedélye szükséges védett ... állatfaj: ... egyedeinek gyüjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; ... egyedeinek kikészítéséhez, preparálásához, a preparátum birtokban tartásához; ... egyedek adásvételéhez; ... kártételének megelõzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; ..."
...

"Elhullott, elejtett védett állat egyedét a megtalálónak ... az igazgatósághoz be kell jelentenie, illetve be kell szolgáltatnia."